AKTUALNOŚCI


POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYBORU NABYWCY UDZIAŁÓW SPÓŁKI SYNERGIA 99 SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ POLSKĄ GRUPĘ ZBROJENIOWĄ S.A.

Organizatorem Postępowania jest POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksego Grobickiego 23, 26-617 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin[1]Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000489456, kapitał zakładowy: 4.947.897.036,80 zł, wpłacony w całości.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie w trybie przetargowym nieograniczonym nabywcy posiadanych przez PGZ S.A. udziałów w Synergia 99 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-863), przy ul. Doki 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082470, NIP: 9482063126, REGON: 671919976 (dalej: Spółka), stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. Przez Udziały należy rozumieć 259 652 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, co daje łącznie wartość nominalną udziałów 25.965.200,00 zł. Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, stanowiącej działki geodezyjne nr 112/24, 112/25, 112/26, 112/52 i 112/53, o łącznej powierzchni 10,4847 ha, położonej w Gdańsku przy ul. Doki 1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00140504/9. Działalność Spółki opiera się na dzierżawie podmiotom trzecim kompleksu aktywów stoczniowych, obejmujących: - grunty, będące w użytkowaniu wieczystym, Spółki o powierzchni 10,4847 ha wraz z nabrzeżami, - infrastrukturę, stanowiącą własność Spółki, niezbędną do produkcji stoczniowej.

Pliki do pobrania:

NDA-Synergia-99-2022.pdf

Ogloszenie-zbycia-Synergia99-2022.pdf

Regulamin-zbycia-Synergia99-2022.pdf