AKTUALNOŚCI


POSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYBORU NABYWCY UDZIAŁÓW SPÓŁKI SYNERGIA 99 SP. Z O.O. POSIADANYCH PRZEZ POLSKĄ GRUPĘ ZBROJENIOWĄ S.A. I.

Organizator Postępowania

Organizatorem Postępowania jest POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksego Grobickiego 23, 26-617 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000489456, kapitał zakładowy: 4.947.897.036,80 zł, wpłacony w całości. (dalej: PGZ S.A.) II.

Przedmiot Postępowania

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie nabywcy posiadanych przez PGZ S.A. udziałów w Synergia 99 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-863), przy ul. Doki 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082470, NIP: 9482063126, REGON: 671919976 (dalej: Spółka), stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. Przez Udziały należy rozumieć 259 652 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, co daje łącznie wartość nominalną udziałów 25.965.200,00 zł.

1. Regulaminu przetargu

2. Ogłoszenie przetargu

3. Zobowiązanie do zachowania poufności